#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔰معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی:
♦️ علیرضا عباس زاده در جلسه بررسی مشکلات فرودگاه های استان گفت: تجهیز فرودگاه های استان شامل طبس و بیرجند امکان پرواز هواپیما در شب در مواقع اضطراری در حوزه مدیریت بحران برای استان خراسان جنوبی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا در شرایط بحرانی استفاده از ظرفیت فرودگاهی سریع ترین وسیله و امکان برای گروه های امداری و نجاتی محسوب می شود.

🔸جهت تکمیل روشنایی باند طبس نیز مکاتباتی با ستادبحران برای تخصیص اعتبارصورت خواهد پذیرفت.

🔹برج مراقبت فرودگاه طبس نیز توسط شرکت فرودگاه های استان اجرا خواهد گردید.