درخراسان جنوبی مدیر تربیت نشده است و مدیران و معاونین ادارات کل استان یا وابستگان خانواده گی عده ایی خاص هستند یا لابیگران کوچکی که دارند بزرگ می شوند و کسی جلودارشان نیست و آمدنشان در سایه ای از ابهام هست و به هر دری می زنند که بمانند و رانت و لابی می کنند که بمانند جالب هست که آنهایی باید بدانند می دانند و هیچ کاری نمی کنند و دست روی دست گذاشته اند و سکوت کرده اند به چه دلیل خدا می داند همه می دانند معاون فلان سیستم مشکل دارد ولی باز هم اریکه قدرت سوار هستند و می تازند و به ریش همه می خندند این روزها خراسان جنوبی اندکی دقیق شوی پر است از این موارد کجایند مطالبه گران اگر جرات دارند ورود پیدا کنند به این موضوعات