رئیس اتحادیه نانوایان خراسان جنوبی اظهار کرد: امروز نرخ نامه جدید فروش نان در استان تصویب شد.

اکبر مرادی گفت: سهمیه آرد هرهفته نانوایی‌های لواش و تافتون ۷ کیسه، سنگک ۶ کیسه، میانگین سهمیه آرد تمامی نانوایی‌ها لواش و تافتون استان ۸.۵ کیسه و میانگین نانوایی‌ها سنگک استان ۷ کیسه است.

وی با بیان اینکه قیمت نان افزایش می‌یابد، اما تغییری در میزان سهمیه آرد نانوایی‌ها به وجود نیامده است، تصریح کرد: در این سال‌ها تمام عوامل تولید افزایش پیدا کرد، اما قیمت محصول تولیدی نانوایان بدون تغییر ماند.

مرادی افزود: قیمت خمیرمایه ۱۶۰ درصد، حقوق کارگر ۳۹ درصد، قیمت حمل آرد ۳۵ درصد و قیمت نمک ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: در نرخ جدید قیمت نان تافتون براساس وزن چانه از ۱۳۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، لواش ماشینی ۶۸۰ تومان و نان سنگک بر اساس کیلو ۲۹۰۰ تومان است.

رئیس اتحادیه نانوایان خراسان جنوبی اظهار کرد: میانگین قیمت نان لواش از ۲۵ تا ۲۸ درصد، نان سنگک ۲۸ درصد و تافتون ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.