قیمت مرغ پر کشید ،بایدبه جهاد ،بازرگانی و تنظیم بازار و متولیان در امر بازار جایزه بدترین مدیریت را داد دست مریزاد