#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

قصه تکراری ماسک این بار در داروخانه های استان از ماسک ارزان قیمت خبری نیست گویا صمت استان در فضاهای دیگر توزیع داشته است