شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد:

مناقصه « قرائت کنتور، توزیع قبوض و وصول مطالبات در شهرستان قاین  

 (کلیه مناطق شهری و روستایی) »

از طریق سامانه تدارکات الکترونیک برگزار نماید. تأمین کنندگان متقاضی می توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ: ۰۶/۰۴/۱۴۰۲ لغایت ۱۱/۰۴/۱۴۰۲به سامانه تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir  مراجعه نمایید و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت به نشانی www.abfa-khj.ir  و یا و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و یا با شماره تلفن  ۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۲ تماس حاصل فرمایید.

دفتر حقوقی و  قراردادها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی

 

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 

شناسه آگهی: ۱۵۱۹۴۰۴
شناسه انتشار: ۴۰۸۶
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شماره نامه: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

«آب امانتی است الهی ، پس با صرفه جویی در آن، امانتداری صالح باشیم.»