آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۴۵کیلومتر باند دوم در استان خراسان جنوبی جنوبی