قابل توجه مسئولین ارشد شهر بیرجند !!! اینجا روستایی نزدیک با جمعیت کم است که با هیزم آب حمام خود را گرم می کنند !!!