🔸بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آمارفوتی های ناشی از کرونا در خراسان جنوبی در موج چهارم کرونا کمتر از میانگین کشور بوده، اما در موج سوم کرونا تعداد مواردفوت ناشی از کرونا در خراسان جنوبی فاصله زیادی با میانگین کشورداشته است.