با توجه به شیوع انفلوانزا در کودکان و افزایش بیماران بستری اطفال در این بیمارستان
? عباس زاده سرپرست بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی (ره) طبس گفت : با افزایش دوازده تخت تجهیز شده در بخش غربالگری تعداد تخت های بخش اطفال به ۴۲ تخت به صورت موقت تا زمان فروکش کردن بیماری افزایش یافته است .
? وی افزود: والدین نسبت به رعایت شیوه نامه های بهداشتی و توصیه های پزشکان در مقابله با ویروس آنفلوانزا توجه بیشتری داشته باشند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور