با احترام خواهشمند است متن ((با عنایت به اینکه شهرداری آرین شهر در نظر دارد طبق مصوبه شورای اسلامی به شماره ۶۹ مورخ۱۳/۰۹/۱۴۰۲ نسبت به فروش ۲ قطعه زمین واقع در خیابان جهاد از طریق مزایده  با قیمت کارشناسی اقدام نماید لذاعلاقه مندان جهت شرکت در مزایده از تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۲ لغایت۲۸/۱۱/۱۴۰۲ به سامانه ستاد الکترونیک دولت به آدرس setadiran.ir مراجعه فرمایند)) را در روزنامه در ۲نوبت در فاصله زمانی یک هفته اعلان عمومی فرمایند.

شناسه آگهی: ۱۶۵۲۹۲۰
شناسه انتشار: ۶۹۰۷
شماره م / الف: 

سازمان: شهرداری آرین شهر
شماره نامه: ۵۱۴۳
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۲