فرخوان بیستمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع)

شناسه آگهی: ۱۴۶۳۸۷۱
شناسه انتشار: ۱۲۴۲
شماره م / الف: ۰

سازمان: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۱۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۲/۰۸