« فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای»

اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی(مناقصه گزاربه نشانی بیرجند– بلوار صنعت ومعدن– سایت اداری-تلفن ۹۲-۳۲۴۰۰۳۹۰) درنظر دارد، اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات، به پیمان کاران دارای صلاحیت ازسازمان برنامه وبودجه کشور واگذار نماید . لذا پیمانکاران واجدشرایط متقاضی با درنظرگرفتن رشته ،پایه وظرفیت آزادمی توانند جهت دریافت اسناد  تا مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۱ به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دریافت اسناد ومدارک اقدام نمایند.ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی (http://iets.mporg.ir)نیزمنتشر شده است.

ردیف پروژه محل اجرا موضوع نوع پیمان مدت پیمان برآورد براساس فهارس بها ۱۴۰۱ (ریال) تضمین ارجاع کار(ریال) تاریخ تحویل  وبارگذاری اسناد در سامانه تدارکات تاریخ بازگشایی شماره فراخوان رتبه صلاحیت پیمانکاری
۱ تکمیل ساختمان خوابگاه دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بیرجند مطابق شرایط مناقصه سرجمع به شماره ۱۲۹۹۱۸۸/۹۶ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ واصلاحیه های بعدی ابلاغی سازمان برنامه وبودجه کشور ۹ ماه ۱۵۷،۹۴۰،۰۶۰،۳۳۱ ۷،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تا ساعت ۸ صبح  ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰صبح      ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ ۲۰۰۱۰۰۳۷۴۸۰۰۰۰۳۶ حداقل پایه ۵ رشته ابنیه

 

  • تضمین شرکت درمناقصه(ارجاع کار) : ضمانت نامه های معتبر در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۹/۹۴ وموردقبول کارفرمابه مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره ۴۰۸۰۰۳۰۶۰۷۹۵۵۶۶۵ نزد بانک مرکزی شعبه بیرجند در وجه اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی.
  • محل وتحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت( ستاد) ودبیرخانه این اداره کل به نشانی بیرجند بلوار صنعت ومعدن سایت اداری محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند بلوار صنعت ومعدن سایت اداری می باشد ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثرداده نخواهد شد.
  • اعتبار پروژه (برابر شرایط مناقصه)  : مطابق اعتبار درج شده در اسناد مناقصه
  • امور قرارداد اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۴۵۸۶۵۵
شناسه انتشار: ۱۱۴۲
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۲۹۹۱۸۸
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۷