فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی

دانشگاه بزرگمهر قائنات (مناقصه گزار به نشانی خراسان جنوبی-شهرستان قائن-انتهای خیابان بزرگمهر-دانشگاه بزرگمهر قائنات-تلفن ۳۱۰۰۶۰۰۰-۰۵۶) درنظر دارد:

اجرای پروژه عمرانی به شرح ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور (حداقل پایه ۵ رشته ابنیه) واگذار نماید.

لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با درنظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۶/۱۲/۱۴۰۱ به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پورتال دانشگاه بزرگمهر قائنات به آدرس www.buqaen.ac.ir و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir  نیز منتشر شده است.

 

پروژه محل اجرا نوع پیمان مدت پیمان برآورد براساس فهارس بها ۱۴۰۱ (ریال) تضمین ارجاع کار (ریال) تاریخ تحویل و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات تاریخ بازگشایی
اجرا ی بخشی از         عملیات اجرایی ساختمان دانشکده مهندسی دانشگاه بزرگمهر قائنات شهرستان قائن مترمربع زیربنا (سرجمع) موضوع بخشنامه شماره ۱۲۹۹۱۸۸/۹۶ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ به همراه آخرین اصلاحیه مربوطه ۵ (پنج) ماه شمسی ۳۸.۹۴۱.۰۴۰.۳۶۰ ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱

 

  • تضمین شرکت در مناقصه (ارجاع کار): به صورت وجه نقد به حساب شماره ۲۵۷۴۱۸۳۲۵ بانک رفاه کارگران شعبه قائن واریز یا حواله نموده یا ضمانت­نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی است که باید برای مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادات معتبر بوده و تا مدت سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه، این تضمین در هنگام عقد قرارداد و پس از ارائه ضمانت­نامه انجام تعهدات و چنانچه ضبط آن از طرف دستگاه اجرایی تقاضا نشده باشد و یا در مدت پایان شش ماه مذکور با درخواست کتبی پیمانکار آزاد خواهد شد.
  • محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و محل گشایش پیشنهادها دفتر مدیریت امور مالی دانشگاه واقع در شهرستان قائن-انتهای خیابان بزرگمهر-دانشگاه بزرگمهر قائنات
  • اعتبار پروژه (برابر شرایط مناقصه) از محل اعتبارات عمرانی می باشد.
  • شناسه آگهی: ۱۴۶۰۶۹۳
    شناسه انتشار: ۱۱۸۴
    شماره م / الف: 

سازمان: دانشگاه بزرگمهر قاینات
شماره نامه: ۱۴۰۱۱۲۰۲۰۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲