« فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای»

با ارزیابی کیفی

 

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی (مناقصه گزار به نشانی بیرجند– نبش مدرس ۲۳-تلفن۳۱۷۵۱۰۰۰) درنظر دارد، اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات، به پیمانکاران دارای صلاحیت ازسازمان برنامه وبودجه کشور واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجدشرایط متقاضی با درنظرگرفتن رشته، پایه وظرفیت آزاد می‌توانند جهت دریافت اسناد مربوطه به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ومدارک اقدام نمایند.

 

ردیف پروژه محل اجرا نوع پیمان مدت پیمان برآورد براساس فهارس بها ۱۴۰۱ (ریال) تضمین ارجاع کار(ریال) تاریخ تحویل  وبارگذاری اسناد در سامانه تدارکات تاریخ بازگشایی شماره فراخوان رتبه صلاحیت پیمانکاری
۱ مرمت بافت تاریخی بیرجند محله گبر آباد (قلعه بیرجند) بیرجند موافقتنامه نشریه ۴۳۱۱ ۵  ماه ۳۷.۱۲۰.۵۵۹.۹۰۸ ۱.۸۵۶.۰۲۷.۹۹۶ پایان وقت اداری ۱۹/۰۲/۱۴۰۲ ساعت ۹ صبح      ۲۰/۰۲/۱۴۰۲ ۲۰۰۲۰۰۰۲۰۶۰۰۰۰۰۶ حداقل پایه ۵ رشته ابنیه

و یا پایه ۵ رشته مرمت آثار باستانی

 

  • تضمین شرکت درمناقصه(ارجاع کار) : ضمانت نامه بانکی معتبر در آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۹/۹۴ و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی.
  • محل وتحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و دبیرخانه این اداره کل به نشانی بیرجند نبش مدرس ۲۳
  • محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل می‌باشد. ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثرداده نخواهد شد.
  • اعتبار پروژه (برابر شرایط مناقصه)  : مبلغ ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی  و مابقی در صورت نیاز از محل اعتبارت سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پیش بینی می گردد.

 

 

 

 

 

 

« فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای»

با ارزیابی کیفی

 

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی (مناقصه گزار به نشانی بیرجند– نبش مدرس ۲۳-تلفن۳۱۷۵۱۰۰۰) درنظر دارد، اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات، به پیمانکاران دارای صلاحیت ازسازمان برنامه وبودجه کشور واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجدشرایط متقاضی با درنظرگرفتن رشته، پایه وظرفیت آزاد می‌توانند جهت دریافت اسناد مربوطه به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ومدارک اقدام نمایند.

 

ردیف پروژه محل اجرا نوع پیمان مدت پیمان برآورد براساس فهارس بها ۱۴۰۱ (ریال) تضمین ارجاع کار(ریال) تاریخ تحویل  وبارگذاری اسناد در سامانه تدارکات تاریخ بازگشایی شماره فراخوان رتبه صلاحیت پیمانکاری
۱ مرمت بافت تاریخی بشرویه بشرویه موافقتنامه نشریه ۴۳۱۱ ۵  ماه ۱۵.۲۵۸.۷۶۴.۳۳۰ ۷۶۲.۹۳۸.۲۱۷ پایان وقت اداری ۱۹/۰۲/۱۴۰۲ ساعت ۹ صبح      ۲۰/۰۲/۱۴۰۲ ۲۰۰۲۰۰۰۲۰۶۰۰۰۰۰۵ حداقل پایه ۵ رشته ابنیه

و یا پایه ۵ رشته مرمت آثار باستانی

 

  • تضمین شرکت درمناقصه(ارجاع کار) : ضمانت نامه بانکی معتبر در آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۹/۹۴ و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی.
  • محل وتحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و دبیرخانه این اداره کل به نشانی بیرجند نبش مدرس ۲۳
  • محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل می‌باشد. ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثرداده نخواهد شد.
  • اعتبار پروژه (برابر شرایط مناقصه)  : مبلغ ۱۹ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و نقدی  و مابقی در صورت نیاز از محل اعتبارت سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پیش بینی می گردد.

شناسه آگهی: ۱۴۸۴۴۳۵
شناسه انتشار: ۱۵۰۷
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی(اداره کل)
شماره نامه: ۶۶۶
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۱/۳۱