نوبت دوم

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی «اجرای بلوک مفصلی محور بیرجند – زاهدان به طول ۵ کیلومتر» را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

مناقصه‌گران محترم می‌توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه مذکور مراجعه نمایند.

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۶۱۴۱۲۳
شناسه انتشار: ۶۳۲۹
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۴۰۲۰۹۰۸
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸