بسمه تعالی

آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی ساده (فشرده)

شرکت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی ساده به شماره مناقصه (۰۲۰۵-ش-۰۲) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir به شرح ذیل اقدام نماید. مناقصه گران موظفند برای شرکت در مناقصه نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند . لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سایت مذکور انجام می پذیرد.

۱- موضوع مناقصه: تهیه و تامین ۱۰۰۰۰ قالب کفشک ترمز چدنی کوچک جهت ایستگاههای طبس،پروده، تربت حیدریه و خواف

۲-مبلغ کل برآورد: ۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳-مدت و محل انجام قرارداد: مدت اجرا ۸ ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه میباشد.

۴- مهلت دریافت اسناد : حداکثر تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۲

۵- مهلت بارگذاری اسناد : اسناد می بایست حداکثر تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۲ در سامانه(ستاد) بارگذاری و پاکت (الف) به نشانی استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس، میدان امامزاده ، اداره کل راه آهن شرق – کد پستی ۹۷۹۱۱۳۵۵۵۵ ارسال گردد.

۶- زمان و محل گشایش : پاکات در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۲ در کمیسیون مناقصات واقع در اداره کل راه آهن شرق باز و نتایج اعلام می گردد.

۷- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد و ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست براساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی دارای سه/۳ ماه اعتبار بوده و برای سه/۳ ماه نیز قابل تمدید باشد.

۸- گواهینامه های مورد نیاز در مناقصه : ۱- پروانه بهره برداری تولید صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- گواهینامه صلاحیت نظام فنی راه آهن صادره از حوزه ناوگان ۳- ارائه گواهینامه معتبر سیستم های مدیریت کیفیت مانند ایزو .

۹- مناقصه گران می بایست در زمان ارائه پیشنهاد قیمت ، قیمتهای متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه نمایند.

شایان ذکر است دریافت و بارگذاری اسناد صرفاً می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) صورت پذیرد. در صورت بروز هرگونه ابهام با شماره ۱۴۵۶ (پشتیبانی سامانه ستاد) تماس حاصل نمایند.                                                                 

اداره کل راه آهن شرق

شناسه آگهی: ۱۵۹۳۲۶۳
شناسه انتشار: ۶۱۳۵
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت راه آهن شرق (طبس)
شماره نامه: ۰۲۰۵-ش-۰۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۸/۰۴