فراخوان مشارکت در ساخت

مجتمع تجاری اقامتی

شهرداری نیمبلوک در نظر دارد برابرمصوبه شماره ۳۸۷شورای اسلامی شهر وصورتجلسه شماره ۶۲۶ هیات عالی سرمایه گذاری جهت ایجاد  درآمد پایدار ، کمک به توسعه اشتغال ،نسبت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری اقامتی واقع دربلوار ولیعصرجنب بانک کشاورزی  از طریق مشارکت بخش خصوصی با اولویت متقاضیان بومی براساس شیوه نامه امور سرمایه گذاری اقدام نماید لذا از کلیه متقاضایان دعوت می گردد در صورت تمایل نسبت به شرکت در فراخوان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران) به آدرس   (setadiran.ir)اقدام نمایند

درصد مشارکت

پیشنهادی متقاضی

سهم متقاضی سهم پایه شهرداری مساحت زیربنا مساحت عرصه آدرس عنوان پروژه
  تهیه نقشه-تاییدیه نظام مهندسی وتامین اجتماعی زمین+پروانه ۱۵۰۰متر مربع ۹۰۰متر مربع بلوار ولیعصر جنب بانک کشاورزی مجتمع تجاری اقامتی

 

 

حسن پور

شهردار نیمبلوک

شناسه آگهی: ۱۵۳۷۹۱۴
شناسه انتشار: ۵۴۴۷
شماره م / الف: 

سازمان: شهرداری نیمبلوک
شماره نامه: ۴۴۵
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۵/۰۴