فراخوان جمع آوری اسناد تاریخی ، سیاسی و…. برای موزه ارگ کلاه بیرجند در خراسان جنوبی

 

شناسه آگهی: ۱۴۶۲۴۰۲
شناسه انتشار: ۱۲۰۰
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی(اداره کل)
شماره نامه: ۲۲۲۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۲/۰۶