فراخوان تجدید مزایده عمومی واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای پایانه بار بیرجند –  نوبت اول

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی فی مابین متقاضیان واجد الشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) اقدام نماید، لذا متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از ساعت ۰۰/۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۱۴/۰۲/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۰۰/۱۳ روز سه شنبه مورخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۲ به درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس و اطلاعات دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص مزایده :

خراسان جنوبی– بیرجند– نبش خیابان غفاری ۲۵– اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی  تماس : ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶   کد پستی : ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵ 

فراخوان تجدید مزایده عمومی واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای پایانه بار بیرجند –  نوبت دوم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی فی مابین متقاضیان واجد الشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) اقدام نماید، لذا متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از ساعت ۰۰/۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۱۴/۰۲/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۰۰/۱۳ روز سه شنبه مورخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۲ به درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس و اطلاعات دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص مزایده :

خراسان جنوبی– بیرجند– نبش خیابان غفاری ۲۵– اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی  تماس : ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶   کد پستی : ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵ 

شناسه آگهی: ۱۴۹۱۰۵۹
شناسه انتشار: ۲۵۹۲
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی
شماره نامه: ۳۳
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۳