«فراخوان برون سپاری فعالیت های سواد آموزی»

اداره  کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در نظر دارد فعالیت های آموزشی حوزه معاونت سوادآموزی را به صورت سرانه ای در سال ۱۴۰۲ منوط به بیمه نمودن آموزش دهندگان با قیمت تمام شده واگذار نماید. بدین وسیله از کلیه مؤسسات و شرکت های خرید خدمات آموزشی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ درج این آگهی ظرف مدت ۵ روز کاری با همراه داشتن اصل تقاضانامه به همراه پروانه فعالیت جهت تکمیل فرم مربوطه به معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی واقع در خیابان معلم، ساختمان شهید باهنر مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۵۶۳۲۴۲۲۴۵۴ تماس حاصل فرمایند.

( انتخاب نهایی مؤسسه، شرکت، پس از بررسی شرایط توسط اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی انجام خواهد شد.)

شرایط شرکت در فراخوان

صلاحیت انجام فعالیت در امور خدمات آموزشی

پوشش بیمه تامین اجتماعی آموزش دهندگان دوره های سوادآموزی

ارائه تضمین قراد داد

نرخ مصوب سرانه هزینه تمام شده ی  آموزش دوره های سوادآموزی در سال ۱۴۰۲

نوع فعالیت مبلغ سرانه به ازای هر نفر قبولی به ریال
دوره سوادآموزی ۱۱.۸۰۳.۰۰۰
دوره تحکیم ۲.۵۱۲.۰۰۰
دوره انتقال ۱۲.۰۸۴.۰۰۰
سوادآموزی اتباع ۸.۷۰۰.۰۰۰
انتقال اتباع ۹.۹۰۰.۰۰۰

 

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۵۷۲۷۸۸
شناسه انتشار: ۵۹۱۵
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی
شماره نامه: ۲۲۰۰/۷۳۶۴۵/۱۸۶
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱