اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد جهت احداث واحد های طرح نهضت ملی مسکن نسبت به ارزیابی کیفی و انتخاب شرکت هاى انبوه ساز و پیمانکار از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید.

مناقصه‌گران محترم می‌توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در ارزیابی کیفی به سامانه مذکور مراجعه نمایند.

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۶۰۴۵۹۶
شناسه انتشار: ۶۲۵۲
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۴۰۲۰۸۲۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۸/۲۲