#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل بهداشتی را در همه صورت رعایت کنیم