فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی «عملیات احداث باند دوم محور طبس-یزد (قطعه چهارم) به طول ۱۷ کیلومتر، حدفاصل کیلومتر ۰۰۰+۳۶ الی ۰۰۰+۵۳ و احداث پل راه آهن» را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

مناقصه‌گران محترم می‌توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه مذکور مراجعه نمایند.

اداره ارتبا طات و اطلاع رسانی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

 

شناسه آگهی: ۱۵۸۵۵۷۷
شناسه انتشار: ۶۰۲۶
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۴۰۲۰۷۲۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲