آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی یکپارچه(همزمان)-نوبت دوم

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد :

از طریق مناقصه عمومی نسبت به ارزیابی و انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت مناقصه « عملیات اجرایی فاز دوم خط انتقال آب از دشت مختاران به شهر بیرجند » از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام نماید. پیمانکاران متقاضی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده  شرح کامل آگهی مناقصه  به سایت شرکت به نشانی skhrw.ir  قسمت مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.

سازمان: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۸۰
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

شناسه آگهی: ۱۶۶۹۳۶۵
شناسه انتشار: ۷۲۲۹
شماره م / الف: