شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به استناد آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲)  قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد جهت مناقصه   «عملیات اجرایی تکمیل بدنه و سرریزهای تغذیه مصنوعی بندان شهرستان نهبندان» از طریق سامانه ستاد اقدام به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد صلاحیت نماید. پیمانکاران متقاضی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه ستاد و سایت شرکت به نشانی skhrw.ir  قسمت مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.

شناسه آگهی: ۱۶۴۱۳۴۷
شناسه انتشار: ۶۷۴۴
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۷۳
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۰/۲۰