تاریخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲

شماره ۱۶/۱۱۴۰۲

 

” آب امانتی است الهی ، پس با صرفه جویی در آن، امانتداری صالح باشیم.”

 

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

 

 

شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد اجرای پروژه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب روستای زول(شهرستان قاینات) را از محل اعتبارات جاری  از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

ازکلیه پیمانکاران واجد شرایط، دعوت می­شود برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۲ لغایت ۰۴/۰۴/۱۴۰۲ به سامانه تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir  مراجعه نمایند. و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت به آدرس www.abfa-khj.ir  و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن های ۳۲۲۱۴۷۳۵۰۵۶ ۸ الی۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۲ تماس حاصل فرمایند.

                                                                  دفتر حقوقی و  قرارداد ها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی    

 شناسه آگهی: ۱۵۱۶۷۱۲
شناسه انتشار: ۴۰۵۳
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شماره نامه: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰