شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد :

از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت مناقصه «عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه های شهرستان سرایان» از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام نماید. پیمانکاران متقاضی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده  شرح کامل آگهی مناقصه  به سایت شرکت به نشانی skhrw.ir  قسمت مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.

شناسه آگهی: ۱۴۵۹۱۹۷
شناسه انتشار: ۱۱۴۷
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۴۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰