اطلاعیه عرضه دو  قطعه زمین با کاربری ورزشی در شهرهای نهبندان وزیرکوه و یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی در شهر بیرجند

نوبت دوم

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد به استناد بند ب ماده ۱۰۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل اجرائی آن دو  قطعه زمین با کاربری ورزشی در شهرهای نهبندان و زیرکوه و یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی در شهر بیرجند را از طریق فراخوان واگذار نماید. متقاضیان محترم دارای موافقت نامه اصولی معتبر از مراجع ذیربط می توانند جهت بازدید اراضی و کسب اطلاعات بیشتر به ادارات راه و شهرسازی شهرستان مربوطه مراجعه فرمایند.

کلیه مراحل فراخوان اعم از دریافت و بارگذاری تحویل اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس :(  (www.setadiran.ir صورت می پذیرد. ضمناً جهت عضویت در سامانه فوق با دفاتر پیشخوان دولت منتخب در سایت مذکور تماس حاصل نمایند. تاریخ توزیع اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ ۰۷/۰۴ /۱۴۰۲  لغایت ۱۹/۰۴/۱۴۰۲ می باشد و آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا تاریخ ۳۱ /۰۴/۱۴۰۲ می باشد.

 

اداره ارتباطات واطلاع رسانی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

 

شناسه آگهی: ۱۵۱۸۵۱۰
شناسه انتشار: ۴۰۷۰
شماره م / الف: -۱ر

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۲:۲۷
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۱۲