” اطلاعیه “

  پیرو آگهی مزایده شماره ۵۰۰۱۰۰۵۳۶۱۰۰۰۰۱۴ شهرداری بیرجند بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می­رساند مهلت دریافت اسناد، مهلت بازدید و تاریخ گشایش و قرائت پیشنهادها به شرح ذیل تمدید می­گردد:

  1. مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می­توانند اسناد مزایده را تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ از طریق سامانه ستاد به نشانیsetadiran.ir دریافت نمایند.
  2. مهلت بازدید : از ساعت ۸:۰۰تا ۱۳:۰۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱  با هماهنگی  مدیریت سرمایه­گذاری و مشارکت­های مردمی شهرداری بیرجند می­باشد.
  3. مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۰۳/۱۲/۱۴۰۱
  4. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۱ می­باشد.

مهدی بهترین شهردار بیرجند

شناسه آگهی: ۱۴۵۳۸۷۸
شناسه انتشار: ۱۰۸
شماره م / الف: 

 

سازمان: اداره قراردادهای شهرداری بیرجند
شماره نامه: ۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۹