#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

سه نفر از اعضای شورای شهر بیرجند تقاضای استیضاح و طرح سوال شهردار را انجام داده اند که شهردار مطابق قانون می بایست تا شنبه جواب سوالات را بدهد . این روزها مردم مطالبات زیادی از شهرداری دارند که با نشست خبری شهردار دچار حواشی زیادی شد

آیا در عملکرد شهرداری شورای شهر بیرجند باید پاسخگو باشد یا گروه های سیاسی پشت صحنه یا پدر خوانده ها !!!