مدیر هماهنگی امورمناطق ویژه اقتصادی کشور : طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بیرجند آماده وبه زودی به تصویب نهایی می رسد. منطقه ویژه اقتصادی بیرجند ازجمله مناطق ویژه جوان وموفق کشور محسوب می شود.