#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔹شهرستان ها طبس و نهبندان از وضعیت نارنجی و شهرستان های سربیشه و درمیان از وضعیت زرد خارج شدند، اما شهرستان های بیرجند و فردوس همچنان در وضعیت زرد قرار دارند.

🔹به این ترتیب شهرستان های بیرجند و فردوس و نهبندان در وضعیت زرد
شهرستان های طبس،قائنات،سربیشه،درمیان، بشرویه،سرایان،زیرکوه و خوسف در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.

🔹خراسان جنوبی هیچ شهرستان قرمز و نارنجی ندارد،تنها سه شهرستان در وضعیت زرد و مابقی در وضعیت آبی قرار دارند.