آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد واگذاری امور مربوط به آماده سازی ، طبخ و توزیع دانشکده پرستاری طبس را با مشارکت بخش غیر دولتی به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  به کلیه شرکت های خدماتی پشتیبانی ذیصلاح واگذار نماید ، لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا ساعت (۰۸:۵۰) روز  یکشنبه مورخ  ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.

۱- محل و مدت انجام کار : دانشکده پرستاری  –  شهرستان طبس –   ( یک ترم تحصیلی  ) 

۲ – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز نقدی وجه به حساب شماره ۴۱۰۱۰۸۱۶۵۲۱۳۶۰۰۳  بانک مرکزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (شرکت در مناقصه) مطابق با جدول ذیل :

ردیف مناقصه مبلغ تضمین ریال
۱ واگذاری طبخ و توزیع غذای دانشکده پرستاری طبس ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۰

۳- مهلت ارائه اسناد: تا ساعت ۰۸:۵۰ صبح روز چهارشنبه مورخ  ۰۳/۱۲/۱۴۰۱

۴- محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایی پاکات :  خراسان جنوبی –  بیرجند –  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  – سازمان مرکزی –  اتاق کار معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه  –  روز  چهارشنبه مورخ  ۰۳/۱۲/۱۴۰۱ –  ساعت ۰۹:۰۰

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالی معاملاتی خویش مختار می باشد.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شناسه آگهی: ۱۴۵۳۴۱۹
شناسه انتشار: ۱۰۱
شماره م / الف: 

 

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
شماره نامه: ۱۴۰۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸