جواد اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی  در اولین جشنواره مله بافی خوسف اظهار کرد: صنایع دستی نشان دهنده فرهنگ و تمدن هر منطقه است.

وی با بیان اینکه هر هنری از صنایع دستی که خلق می شود، توسط دست و حتی ابزار ساده خلق شده است، افزود: صنایع دستی نشان دهنده فرهنگ و تمدن هر منطقه است که در هر نقطه از جغرافیا می تواند معرف آیین ها، سنن و داشته های هر منطقه باشد.

اشرفی با بیان اینکه ما میراث دار صنایع دستی با قدمت در خراسان جنوبی هستیم، گفت: اولین توسعه هر کشور، توسعه در حوزه کشاورزی است، لذا هنر صنایع دستی از دل کشاورزی و دامپروری بیرون آمده است که در حوزه اقتصادی بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد صنایع دستی هنر بانوان است و در هند بیش از ۱۵ درصد درآمد آنها در حوزه صنایع دستی است، افزود: اما در ایران این رقم پنج درصد است که این رقم، با احیای هنرها و صنایع دستی، رشد خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: صنایع دستی جزو مشاغل مستقل و بومی است که می‌تواند به صورت مستقل بدرخشد.

وی با اشاره به تبلور فرهنگ و غنای مردم این سرزمین که میراث‌دار آن مردم هستند، گفت: در دو سال اخیر شاهد توسعه صنایع دستی در استان هستیم اقتصاد مبتنی بر هنر و صنایع دستی ماحصل بخش کشاورزی است، توسعه کشت پنبه باید مبتنی بر ارزش افزوده صنایع دستی باشد.

وی افزود: باید قدر هنر این صنایع دستی را بدانیم این محصول(مله) باید شکوفا شود لذا در زمینه تسهیلات و آموزش نیاز به کار دارد.

اشرفی با بیان اینکه در صنایع دستی ذائقه‌ساز باشید تا ارزش افزوده بیشتری کسب شود، ادامه داد: در این صورت می توانیم بازارهای جهانی مبتنی بر نیازهای روز را تصاحب کنیم.

وی تصریح کرد: در خراسان جنوبی این بستر وجود دارد تا مباحث آموزشی و سایر اقدامات مربوط با توسعه مبانی بر ظرفیت‌های زیست بوم این منطقه شکل بگیرد.

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور