#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ، ۱۹ پروانه جدید برای سرپرستی نشریات سراسری در استان و پایگاه های خبری صادر شده است.

حمود رمضانی با بیان این که در این مدت ۱۷ پروانه نیز تمدید شده است، عنوان کرد: در حال حاضر ۵۱ سرپرستی نشریات سراسری و پایگاه خبری در استان فعالیت دارند.

وی با اشاره به این که در بهمن و اسفندماه سال جاری ۹ پروانه برای سرپرستی روزنامه های اعتدال، بشارت نو، تعادل، تجارت، راوی ملت، سیاست روز، نسل فردا و راه مردم و پایگاه خبری تین صادر شده است، ادامه داد: پروانه سرپرستی روزنامه های خراسان، سایه، سراج و دنیای جوانان نیز تمدید شده است.