سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از موافقت وزارت بهداشت با راه اندازی ۳ رشته جدید در این دانشگاه خبر داد.

فعال سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: به استناد رأی صادره در دویست و نود و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مجوز ۳ رشته برای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند صادر شد.


او این رشته‌ها را شامل دکترای تخصصی رشته ایمنی شناسی در دانشکده پزشکی، کارشناسی ارشد رشته مامایی در دانشکده پرستاری و کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی در دانشکده علوم پزشکی قاین اعلام کرد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور