عزاداری شب هفتم محرم در صحن حسینیه شهدا آیسک با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی وضوابط بهداشتی