نقشه کرونایی خراسان جنوبی بدون قرمز و نارنجی

شهرستان‌های خراسان جنوبی به رنگ‌های زرد و آبی هستند.

نقشه کرونایی خراسان جنوبی بدون قرمز و نارنجی، در آخرین رنگ بندی کرونایی کشور ۵ شهرستان فردوس سرایان زیرکوه بیرجند بشرویه زرد هستند.
همچنین ۶ شهرستان قاین سربیشه خوسف درمیان نهبندان طبس در وضعیت آبی قرار دارند.

 

پپیش از این شهرستان بشرویه به رنگ نارنجی بود که به زرد تغییررنگ داده است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور