شهردار قاین به دلیل تخلفات مالی به دستور مقام قضایی بازداشت شده است.

شنیده های حاکی است در اقدامی انقلابی توسط قوه قضائیه و نهادهای نظارتی_امنیتی تعداد افرادی دیگر در  این شهر  دستگیر شده اند.