شهردار شهرهای فردوس، سرایان، بشرویه و اسدیه انتخاب شدند. این روزها باید به نیروها استانی و جوان اعتماد کرد کاری سالها ست از دستور کار شورای شهر بیرجند خارج شده است

با آغاز به کار شوراهای اسلامی شهر و روستا آقایان حسین اکبری به عنوان شهردار فردوس، آقای رضا مطلبی پور به عنوان شهردار سرایان، آقای حسین بلالی به عنوان شهردار بشرویه و آقای افشین عابدینی به عنوان شهردار اسدیه انتخاب شدند.