آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری حاجی آباد در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری رفت و روب ، نظافت معابر، نگهداری و آبیاری فضای سبز و پارکهای سطح شهر حاجی آباد با مشخصات ذیل را  به شماره فرخوان(۲۰۰۲۰۰۵۵۴۴۰۰۰۰۰۲) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد ، تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۲می‌باشد.

ردیف شرح مناقصه مدت اجرا مبلغ برآورد اولیه-ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه-ریال رشته مورد نیاز نوع تضمین شرکت در مناقصه
۱ رفت و روب ، نظافت معابر، نگهداری و آبیاری فضای سبزو پارکهای سط شهر حاجی آباد یکسال از تاریخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۲ لغایت۳۱/۰۳/۱۴۰۳ ۳۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ شرکتهای دارای صلاحیت در انجام امور خدماتی، فضای سبز و تامین نیرو ۱.واریز نقدی به حساب ۸۶۴۱۴۲۵۸۹ بانک کشاورزی

۲.ضمانت نامه بانکی

 

  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۰۹:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۲
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۲
  • زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰:۰۰روز یکشنبه تاریخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۲
  • تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر۳- ۰۵۶۳۲۵۰۱۵۰۰داخلی ۵
  • هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالی معاملاتی خویش مختار می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

                                 مجید رضا گزکار-سرپرست شهرداری

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۱۰:۴۵
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۱۸

سازمان: شهرداری حاجی آباد
شماره نامه: ۱/۲۱۶۰
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۳/۱۷