شهرداری سربیشه در نظر دارد  اجرای آسفالت معابر سطح شهر را به شرح  و مشخصات ذیل  از طریق مناقصه اجرا نماید

لذا متقاضیانی  که تمایل به حضور در این مناقصه را دارند بایستی از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir در مهلت مقرر اقدام نمایند.

 

ردیف شماره فراخوان در سامانه ستاد موضوع
 

۱

 

 

۲۰۰۲۰۰۵۴۶۶۰۰۰۰۰۲

 

۱- اجرای ۱۲۰۰ تن  آسفالت بیندر ۱۹-۰ شامل ( قیر پاشی ،تهیه (پخت آسفالت) ،حمل ،پخش و تراکم حداقل ۹۷ درصد)
۲-اجرای  ۲۸۰۰ تن آسفالت توپکا ۱۹-۰  و۰-۱۲شامل ( قیر پاشی ،تهیه (پخت آسفالت)،حمل ،پخش و تراکم حداقل ۹۷ درصد)

پرداخت وجه این مناقصه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خواهد بود.برای اطلاعات بیشتر به اسناد مناقصه رجوع کنید.

 

مجتبی شیخ زاده  – شهردار سربیشه

شناسه آگهی: ۱۶۶۸۲۱۷
شناسه انتشار: ۷۲۰۷
شماره م / الف: 

سازمان: شهرداری سربیشه(دولتی – سفارشی)
شماره نامه: ۵۱۸۰
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۶