شنیده ها از مشارکت شهرداری بیرجند در خرید هواپیما برای ایرلاین بومی حکایت دارد. گویا پیشنهاد مشارکت شهرداری بیرجند با ایرلاین بومی در صحن شورای شهر بیرجند مطرح شده است. پیشنهاد شراکت شهرداری بیرجند با ایرلاین بومی ، در قبال تامین سندهای ملکی برای ضمانت تسهیلات بانکی خرید هواپیما ، توسط شهرداری از موضوعات مطرح شده است. یا شورای شهر اجازه سرمایه گذاری به شهرداری بیرجند را در خرید هواپیما و تامین ضمانت برای اخد تسهیلات کلان بانکی میدهد؟
ورود هوشمندانه و تخصص محور شهرداری ها در سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی میتواند مفید باشد البته با توجه به چالش های متعدد شهر بیرجند ، به نظر میرسد اولیت های مهمتری برای شهرداری بیرجند قابل تعریف است !

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور