#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

۴۷۰ نوزاد خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری به نام های مبارک حسین، ابوالفضل، عباس و سجاد نامگذاری شدند.

، مدیر کل ثبت احوال استان گفت: از ابتدای امسال ۱۸۱ نوزاد به نام حسین، ۲۳۴ نوزادشناسنامه 470 نوزاد مزین به نامهای مبارک حسین، ابوالفضل و سجاد به نام ابوالفضل، ۴۵  نوزاد به نام سجاد و ۱۳ نوزاد به نام عباس نامگذاری شدند.

علیرضا مهرآور افزود: در ۱۱ماه گذشته هفت هزار و ۱۰۸ نوزاد پسر در خراسان جنوبی متولد شده است.

به گفته وی تاکنون ۴۰ هزار و ۵۷۷ نفر به نام مبارک حسین ، ۱۲ هزار و ۹۳۲ نفر به نام ابوالفضل، ۱۲ هزار و ۵۰۷ نفر به نام عباس و چهار هزار و ۱۶۸ نفر نیز به نام سجاد در استان نامگذاری شده اند.