شمال شهری که از اول انقلاب رها شده است و صرفا مسکن بوده است و بس ، شمال شهر بیرجند در این سالها صرفا محل تبلیغات این آن بوده است و بس اینجا فقط حکم مسکن را دارد و بس .. گویی متولیان امر صرفا جهت خالی نبودن عریضه می آیند و می روند از شهرداری چی ها گرفته که گاهی هوس  میکنند یک جشن در این منطقه بر پا کنند و ده جشن دیگر در جنوب شهر از آب شهری گرفته که هر گوشه شمال شهر بروید فشارش شما را شرمنده می کند . از وضعیت پارک ها  و فضای سبز که هر روز در حال نابودی  هستند در این منطقه از شهر بیرجند از میادین و بلوارهای که زیباسازی در آنها معنی پیدا نمی کند چون مردم شمال شهر بیرجند اهل اعتراض نیستند ازکوچه هایی که هنوز خاکی اند و یا بر آسفالت چندین ساله اند . از مراکز ورزشی که همه در جنوب شهر بیرجند احداث شده اند..  گویی در شمال شهر بیرجند خبری از هیچی نیست ولی مردم بالانشین و مرفه جنوب شهر بیرجند به همه امکانات شهری و مسایل فرهنگی شهر دسترسی داشته باشند اگر نهادی نظارتی ورود پیدا کن مثلا به برگزار کننده مراسمات شهری در بیرجند در شهرداری می بیند چه در این سوی شهر برگزار شده است و چه در آن سوی شهر … حتی از بردن نمایشگاه های گوناگون به شمال شهر در مقاطع خاص امتناع می کنند متولیان .. اینجا جدا است گویی ساخته شده است تا مسولان  شهر ی و غیر شهری بیایند و شوی تبلیغاتی و های و هوی راه اندازی کنند .. این روزها این منطقه از شهر بیرجند فریادرسی می خواهد و خدومی . اینجا خدوم به مردم می خواهد این روزها گاهی بارقه های از امید می بینی که با حضور مقام ارشد دولت در استان شکل گرفته است امیداست که بسان تمام کارهای عملیاتی که معتمدیان استاندار خراسان جنوبی در سطح استان انجام داده است بتواند بن بست خدمت رسانی در شمال شهر را بشکند و خدمت رسانی  انقلابی و مردمی و در شان مردم و نظام راصورت گیرد و با کاری جهادی شمال شهر بیرجند را از توسعه نیافتگی ۴۰ ساله نجات دهد کاری کند کارستان که دیگر این شمال مظلوم صرفا خوابگاه نباشد