شمال شهر بیرجند شبیه روستایی بزرگ است که سالهاست که ویرانه ایی در بی کفایتی مسولان مانده است این روزها خیلی آدم ها داعیه مطالبه گری دارند جالب است که کمتر کسی به مشکلات این منطقه می پردازد و جالب تر از آن اینکه این منطقه محل بازدید های پوپولستی و مردمی خیلی از مسولان در سالهای اخیر بوده است و لی همچنان در پس وعده های تو خالی در فقر زیرساخت های فرهنگی ،شهری ،رفاهی و حتی مبلمان شهری و فضای سبز شهری رنج می برد فقط کافیست هر انسان آزاده ایی به این منطقه بیاید تا بی کفایتی تاریخی مسولان را نظاره گر باشد