شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصات عمومی

 

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات  داخلی  نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ ۰۱/۰۸/۱۴۰۲ الی ۰۶/۰۸/۱۴۰۲ به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰تاریخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۳۲۴۰۰۵۷۰-۰۵۶ اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

 

ردیف شماره مناقصه شرح پروژه مبلغ و نوع تضمین(ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی) (ریال) تاریخ و ساعت افتتاح پاکات محل افتتاح پاکات
۱ ۲۷۵/د/۴۰۲ خرید انواع یراق آلات کابل خود نگهدار ۴.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۷/۰۸/۱۴۰۲

 ساعت ۸ صبح

 

خراسان جنوبی – بیرجند – سایت اداری-

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی_

سالن جلسات

۲ ۲۷۶/د/۴۰۲ خرید انواع یراق آلات گالوانیزه ۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۳ ۲۷۷/د/۴۰۲ خرید کابل مسی ۱در۲۵ ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰  

روابط عمومی

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۵۹۰۳۶۱
شناسه انتشار: ۶۱۰۲
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
شماره نامه: ۲۷۵۲۷۷
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۷/۳۰