شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی شماره  ۲۵۴/ع/۴۰۱

 

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ الی ۱۳/۱۱/۱۴۰۱ به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰تاریخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۳۲۴۰۰۵۷۰-۰۵۶ اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

 

ردیف شماره مناقصه شرح مبلغ و نوع تضمین(ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی) (ریال) تاریخ و ساعت افتتاح پاکات محل افتتاح پاکات
۱ ۲۵۴/ع/۴۰۱ تهیه و تامین کلیه کالاها ،لوازم ،تجهیزات و اجرای عملیات تامین برق سایت تقی قنبرشهرستان بیرجند  ۷۵۸.۳۷۰.۰۰۰ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱

 ساعت ۸ صبح

 

خراسان جنوبی – بیرجند – سایت اداری-

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی_

سالن جلسات

 

روابط عمومی

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی