شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصات عمومی شماره  ۳۱۴/ع/۴۰۲

 

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۲ الی ۰۷/۱۲/۱۴۰۲  به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰تاریخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۲ بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۳۲۴۰۰۵۷۰-۰۵۶ اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

 

ردیف شماره مناقصه شرح مبلغ و نوع تضمین(ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی) (ریال) تاریخ و ساعت افتتاح پاکات محل افتتاح پاکات
۱ ۳۱۴/ع/۴۰۲ اجرای عملیات و تهیه قسمتی از کالای تامین برق روستای نایبند شهرستان طبس ۲.۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲

 ساعت ۸ صبح

 

خراسان جنوبی – بیرجند – سایت اداری-

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبیسالن جلسات

 

روابط عمومی

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۶۷۲۱۹۶
شناسه انتشار: ۸۲۷۲
شماره م / الف: